STANDINGS

2015 international championship STANDINGS

RANK CAR # DRIVER Formula Drift Japan
(1 FD Japan Round)
Formula Drift Canada
(1 FD Canada Round)
TOTAL
QUAL FINAL QUAL FINAL
1 151 Fredric Aasbo 4 48 7 100 159.00
2 723 Aurimas Odi Bakchis 4 80 4 32 120.00
3 351 Kawabata Masato 7 100 0 0 107.00
4 777 Matt Field 3 16 4 64 87.00
5 84 Charles Kaki Ng 3 32 4 48 87.00
6 64 Tommy Bellemare 0 0 3 80 83.00
7 11 Marc Landreville 0 0 4 64 68.00
8 35 Tadahiro Fukada 4 64 0 0 68.00
9 7 Masao Suenaga 3 64 0 0 67.00
10 31 Robbie Nishida 2 16 4 32 54.00
11 370 Shinji Minowa 5 48 0 0 53.00
12 43 Dean Kearney 1 0 3 48 52.00
13 808 Forrest Wang 0 0 3 48 51.00
14 17 Miro Ovcharik 0 0 3 48 51.00
15 87 Daigo Saito 3 48 0 0 51.00
16 36 Kenji Yamanaka 2 48 0 0 50.00
17 77 Jeff Laflamme 0 0 6 32 38.00
18 60 Kenji Takayama 6 32 0 0 38.00
19 86 Pat Cyr 0 0 5 32 37.00
20 4 Andrew Gray 2 16 2 16 36.00
21 57 Hokuto Matsuyama 4 32 0 0 36.00
22 30 Mats Baribeau 0 0 3 32 35.00
23 27 Jonathan Guitard 0 0 3 32 35.00
24 80 Alex Grosselin 0 0 3 32 35.00
25 32 Yuji Tanaka 3 32 35.00
26 15 Kazuki Hayashi 3 32 0 0 35.00
27 45 Daichi Oshiro 3 32 0 0 35.00
28 62 Bob Patinka 0 0 2 32 34.00
29 65 M 2 32 0 0 34.00
30 42 Michihiro Takatori 2 32 0 0 34.00
31 828 Masayoshi Tokita 4 16 0 0 20.00
32 44 Simon Schaffner 0 0 3 16 19.00
33 6 Tsutomu Fujio 3 16 0 0 19.00
34 14 Youri Levesque 0 0 2 16 18.00
35 118 Alec Hohnadell 0 0 2 16 18.00
36 28 Kevin Morin 0 0 2 16 18.00
37 76 Danny Bernier 0 0 2 16 18.00
38 100 Andrew Gray 0 0 2 16 18.00
39 184 Jonathan Thiffault 0 0 2 16 18.00
40 99 Francis Doyon 0 0 2 16 18.00
41 143 Francis Tasse 0 0 2 16 18.00
42 999 Stephen Van Sleuwan 0 0 2 16 18.00
43 260 Alex Blanchette 0 0 2 16 18.00
44 422 Marc-antoine Demers 0 0 2 16 18.00
45 72 Martin Langlois 0 0 2 16 18.00
46 888 Riley Sexsmith 0 0 2 16 18.00
47 280 Eric Belanger 0 0 2 16 18.00
48 13 Patrick Gauthier 0 0 2 16 18.00
49 28 Koichi Yamashita 2 16 0 0 18.00
50 70 Masashi Yokoi 2 16 0 0 18.00
51 44 Toshimitsu Masuda 2 16 0 0 18.00
52 961 Takamasa Kuroi 2 16 0 0 18.00
53 23 Noritsugu Totani 2 16 0 0 18.00
54 39 Yoshinori Shinozaki 2 16 0 0 18.00
55 92 Kuniak Takahashi 2 16 0 0 18.00
56 41 Kazuya Iizuka 2 16 0 0 18.00
57 85 Manabu Fujinaka 2 16 0 0 18.00
58 117 Yuki Inaoka 2 16 0 0 18.00
59 73 Yuji Saito 2 16 0 0 18.00
60 91 Silvo Dos Santos 0 0 1 0 1.00
61 111 Bass Gauthier 0 0 1 0 1.00
62 7 Marin Guibault 0 0 1 0 1.00
63 999 Taguchi 1 0 0 0 1.00
64 748 Takahashi 1 0 0 0 1.00
65 125 Tamagawa 1 0 0 0 1.00
66 49 Nakamura 1 0 0 0 1.00
67 54 Sheng Nian Ng 1 0 0 0 1.00
68 110 Tomokazu Hirota 1 0 0 0 1.00
69 40 Keiichirou Kadekaru 1 0 0 0 1.00
70 100 Atsushi Taniguchi 1 0 0 0 1.00
71 938 Yusuke Kusaba 1 0 0 0 1.00
72 18 Koji Yamaguchi 1 0 0 0 1.00
73 755 Kota Asanuma 1 0 0 0 1.00
74 818 Kiyotaka Yamazaki 1 0 0 0 1.00
75 38 Tetsuya Iha 1 0 0 0 1.00
76 787 Yoshitatsu Kaneda 1 0 0 0 1.00
77 412 Shigehisa Sasayama 1 0 0 0 1.00
78 61 Chiam Benjamin 1 0 0 0 1.00
79 328 Shinichirou Saito 1 0 0 0 1.00
80 59 Mitsuru Yoshioka 1 0 0 0 1.00
81 63 Masataka Kawashima 1 0 0 0 1.00
82 55 Toshiharu Kazama 1 0 0 0 1.00
83 622 Hirohide Tanaka 1 0 0 0 1.00
84 53 Inafuku Ryo 1 0 0 0 1.00
85 98 Daisuke Hasegawa 1 0 0 0 1.00
86 123 Mike Whiddett 1 0 0 0 1.00